องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องทั่วไป ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการที่ดิน ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ด.ส.5) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ (ด.ร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คำร้องทะเบียนพาณิชย์ แบบคำขอรับใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คำร้องขอใช้อินเทอร์เน็ตตำบลแบบ ฟรี ไวไฟ คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร แบบคำร้องขอเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ คำขอรับเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชน คำขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน